2023
Біоетанольний завод, ТОВ ФАЗОР (БРСМ), Фастів
Запуск блоку дистиляції та зневодження біоетанолу 100 м³/доб.
BIOETHANOL PLANT, FAZOR LLC (BRSM), FASTIV

Commissioning of the bioethanol distillation and dehydration unit 100 m³/d.

MARYLIV DISTILLERY, VITAGRO-ENERGY LLC

Reconstruction has begun to ensure productivity: bioethanol 100 m³/day, DDGS – 64 tons/day.

Марилівський спиртзавод, ТОВ “Вітагро-Енерджі”

Розпочато реконструкцію для забезпечення продуктивності – біоетанолу 100 м3/добу, DDGS – 64 т/добу.

2022
Біоетанольний завод, м. Гайсин, Вінницька обл.

Закінчено проектування, виготовлення обладнання та здійснюється монтаж лінії виробництва “нейтрального спирту” – 6000 дал/добу.

 

BIOETHANOL PLANT, GAYSYN CITY, VINNYTSIA REGION.

The design, manufacture of equipment is completed and the installation of the “neutral alcohol” production line is carried out – 6000 dal/day.

BIOETHANOL PLANT, GAYSYN CITY, VINNYTSIA REGION.

Commissioning and launch of the grain scheme (processing of starch raw materials) – 6000 dal/day

Біоетанольний завод , Гайсин, Вінницька обл.

Пусконалагодження та запуск зернової схеми (переробка крохмальної сировини) – 6000 дал/добу

Біоетанольний завод, ТОВ ФАЗОР (БРСМ), Фастів

Закінчено проектування, виготовлення обладнання та здійснюється його монтаж для збільшення продуктивності підприємства з біоетанолу з 72 до 172 м³/добу

BIOETHANOL PLANT, FAZOR LLC (BRSM), FASTIV

The design, manufacture of equipment is completed and its installation is carried out to increase the productivity of the bioethanol enterprise from 72 to 172 m³/day

Біоетанольний завод , Гайсин, Вінницька обл.

Пусконалагодження та запуск випарної установки. Кількість барди на випарювання – 50 т/год.

BIOETHANOL PLANT, GAYSYN CITY, VINNYTSIA REGION.

Commissioning and start-up of the evaporator. The amount of bard for evaporation is 50 t/h.

2021
Біоетанольний завод , Гайсин, Вінницька обл.

Розробка, проектування та виготовлення обладнання інтегрованого за тепловою схемою з моноколонною випарної установки для утилізації мелясної барди 900 м3/добу.

BIOETHANOL PLANT, GAYSYN CITY, VINNYTSIA REGION.

Development, design and manufacture of equipment integrated according to the thermal scheme with a mono-column evaporator for the disposal of molasses bard 900 m3/day.

2020
Біоетанольний завод , Тростянець, Вінницька обл.

Розробка і проектування випарної установки для утилізації мелясної барди 600 м3/добу.

BIOETHANOL PLANT, TROSTYANETS, VINNYTSIA REGION.

Development and design of an evaporator for disposal of molasses bard 600 m3/day.

2018
Біоетанольний завод , Гайсин, Вінницька обл.

Розробка і введення в експлуатацію першої в Україні трьох-адсорберної установки револьверного типу для зневоднення етанолу. Номінальна продуктивність установки 8000 дал/добу з можливістю стабільної економічної роботи в діапазоні від 5000 до 12 000 дал/добу

BIOETHANOL PLANT, GAYSYN, VINNYTSIA REGION.

Development and commissioning of the first in Ukraine three-adsorber unit revolver type for dehydration of ethanol. Nominal plant capacity 8000 dal/day with possibility of stable economic operation in the range from 5000 to 12000 dal/day

“Будильський експериментальний завод”, Лебедин, Сумська обл.

Проектування біогазової установки для переробки мелясної барди

“BUDYL EXPERIMENTAL PLANT,” LEBEDYN, SUMY REGION.

Design of a biogas plant for processing molasses bard

2017
Біоетанольний завод , Гайсин, Вінницька обл.

Розробка і введення в експлуатацію другої вакуумної дистиляційно-ректифікаційної моноколони, продуктивністю 60 т/добу.

Реконструкція з розширенням бродильного відділення вдвічі. Запуск лінії з виробництва “омивайки” – дезодораційну колону.

 

BIOETHANOL PLANT, GAYSYN, VINNYTSIA REGION.

Development and commissioning of the second vacuum distillation and rectification monocolon with a capacity of 60 t/day.

Reconstruction with the expansion of the fermentation compartment twice. Launch of the line for the production of “Washer” – deodorization column.

Біоетанольний завод , Тростянець, Вінницька обл

Розробка та введення в експлуатацію блоків дистиляції, концентрування та зневоднення етанолу. Потужність виробництва – 60 т/добу

BIOETHANOL PLANT, TROSTYANETS, VINNYTSIA REGION

Development and commissioning of ethanol distillation, concentration and dehydration units. Production capacity – 60 tons/day

2016
Біоетанольний завод , Гайсин, Вінницька обл.

Розробка технології, проектування та виготовлення обладнання для установки з виробництва етилацетату з етанолу – 24 т/добу